Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

  • 28th WUNCA and CIT&UniNOMS2014

  • แอนิเมชันแนะนำจังหวัดสระแก้ว

  • นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลเยา...ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยมหาวิทยาลัยบูรพา.....

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.....
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม.....
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา.....

ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2557 แจ้งความประสงค์จองหอพักมหาวิทยาลัยและได้ชำระเงินค่าหอพักตามกำหนดการ
ขอให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(รายเก่า) ติดต่อขอรับสัญญากู้ยืมคืน โปรดอ่านรายละเอียดเพื่มเติม
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ประกาศ  นิสิตแจ้งความประสงค์อยู่หอพักในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรณี สำรองสิทธิ์)
 
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่๒-๖)
ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปี 1-4 ที่ชำระเงินค่าหอพักนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณี ภาคเรียนฤดูร้อน(SUMMER)
ขั้นตอนการชำระเงินค่าหอพักนิสิต (นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2557)
กำหนดการและขั้นตอนการชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน (นิสิตชั้นปีที่ 2-4)
ประชาสัมพันธ์ งานหอพักนิสิต เรื่องกำหนดการ เปิด-ปิด หอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ งานหอพักนิสิต เรื่องกำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

>>>ประชาสัมพันธ์<<<แนวปฏิบัติและระเบียบในการเข้ารับบริการห้องปฐมพยาบาล

สถานที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เวลาให้บริการห้องปฐมพยาบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดดังเอกสารแนบ