ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

Share Button

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

Share Button

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมทำกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมประชุม การขับเคลื่อน Winning Project ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

Share Button

วิทยาเขตสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในหลักสูตร “การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวประชารัฐ”

Share Button

ครบรอบ ๒๐ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

Share Button

ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานิสิต ชั้นปีที่ ๑

Share Button

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนสระแก้ว

Share Button

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Share Button