คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day)

Share Button

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเเปรรูปผลิตผลเกษตรท้องถิ่น

Share Button

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ร่วมทำบุญสำนักงานอธิการบดีและงานสังสรรค์ปีใหม่

Share Button

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

Share Button

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรเเห่งประเทศไทย

Share Button

โครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Share Button

เสวนาบทบาทของศิษย์เก่ากับทิศทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Share Button

เกษตรสืบสานประเพณีทำขวัญ-สู่ขวัญข้าว

Share Button

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ครั้งที่ 5

Share Button

ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Share Button