>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องสตูดิโอ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ประกาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารที่พัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๑ ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เ อ่านเพิ่มเติม

Share Button