ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561

 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับป อ่านเพิ่มเติม

Share Button

กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรีประจำปี 2561 รอบ3 (TCAS 61)

  กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ !!! (สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว อ่านเพิ่มเติม

Share Button

แจ้งห้องสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 3

Share Button

วันสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง โดยวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 3

  สำหรับนิสิตที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับคัดเลือกบ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว อ่านเพิ่มเติม

Share Button

คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

  คำชี้แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ค. 2560

  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ป อ่านเพิ่มเติม

Share Button