กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรีประจำปี 2561 รอบ3 (TCAS 61)

 

กำหนดการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรีประจำปี 2561 รอบ 3 (TCAS 61)


เข้าสู่ website http://regservice.buu.ac.th/

งานรับเข้า มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ทปอ

– สทศ

– TCAS

– กสพท

ระบบออนไลน์

– ระบบรับสมัครออนไลน์

– ระบบรายงานตัวออนไลน์

– ระบบทะเบียนและสถิติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Share Button