ประกาศด่วน 3 เรื่อง จากงานกิจการนิสิต สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 2560

ประกาศด่วน 3 เรื่อง จากงานกิจการนิสิต สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 2560

เรื่องที่ 1

ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

เรื่องที่ 2

เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ที่ส่งเอกสารยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมครบถ้วนแล้ว ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่องที่ 3

เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

Share Button