หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

02-Humam-Resource

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2559

01Business-Computer250x250

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

06

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

07

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

05

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

03-Logistics

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

08

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

09

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2555

Agro-Industrial-Product-Development-2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2560

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

04

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

Share Button