ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 


 

download2559 5 16

- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ         

         ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวนิสิตออนไลน์ที่ http://smartreg.buu.ac.th 

ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เทียบโอน)

        สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อนิสิตไว้ก่อน และกำหนดให้

รายงานตัวนิสิตออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (และมีกำหนดเริ่มศึกษาในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037 261 559, 037 261 560 ต่อ 1004

สอบถามรายละเอียด โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ โทร. 038-102222 ต่อ 2991 ต่อ 159

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation