ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา
ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2559

 
 

ปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ลำดับที่รายการวัน/เวลาwebsite/สถานที่
1 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
และสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์
15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระเบียบการ : ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร 
ระบบรับสมัคร : http://e-admission.buu.ac.th
2 การชำระค่าสมัคร 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เว็บคณะศึกษาศาสตร์ : http://www.edu.buu.ac.th 
ระบบรับสมัคร : http://e-admission.buu.ac.th
4 วันสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สถานที่จะแจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เว็บคณะศึกษาศาสตร์ : http://www.edu.buu.ac.th 
ระบบรับสมัคร : http://e-admission.buu.ac.th
6 รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิต (ใช้ระบบออนไลน์) 8 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระบบรายงานตัว : http://smartreg.buu.ac.th
7 วันปฐมนิเนศ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
ชั้น 2 ห้อง 201

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation