ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒


 

ดาวน์โหลดรายชื่อ คลิกที่นี่!!

 

        >> ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ ห้อง ๑๓๐๗ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว หากผู้มีรายชื่อข้างต้นไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว

จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037 261 559 ต่อ 1004


 

 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation