ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื่้นที่ จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป


ประกาศเชาพนท จำหนายอาหาร 01

 

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่!!

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation