ประกาศด่วน!!!! นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. 56410517 นางสาวจารุวรรณ พาทอง
2. 56410592 นายอัฐพล อินสุ่ม
3. 56410644 นางสาวศุภภัก วงศ์สุภักดี
4. 56410732 นางสาวมลฤดี มุมกระโทก
5. 56410758 นายปิยะ จำรัส

ให้เข้าระบบยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนเรียนที่ 3 /2558
ในระบบ กยศ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เท่านั้น
หากไม่เข้ายืนยันในเวลาที่กำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์ยืนกู้ ในภาคเรียนที่ 3 / 2558

หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อเบอร์ 0955247878

 

 

ประกาศด่วน!!!! นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. 56410517 นางสาวจารุวรรณ พาทอง
2. 56410592 นายอัฐพล อินสุ่ม
3. 56410644 นางสาวศุภภัก วงศ์สุภักดี
4. 56410732 นางสาวมลฤดี มุมกระโทก
5. 56410758 นายปิยะ จำรัส

ให้เข้าระบบยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนเรียนที่ 3 /2558
ในระบบ กยศ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. เท่านั้น
หากไม่เข้ายืนยันในเวลาที่กำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์ยืนกู้ ในภาคเรียนที่ 3 / 2558

หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อเบอร์ 0955247878

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation