ชี้แจงเรื่องการตัดสิทธิ์ Admission


 

หมายถึง: บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและรายงานตัวออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว แสดงว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT
ไปสอบคัดเลือก Admission ได้ แต่สามารถเข้าสอบ GAT/PAT ได้ หรือสมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงจากสถาบันอื่นๆ ได้

          แต่หากประสงค์จะนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ต้องมาทำเรื่องลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน และไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวคืนได้

เนื่องจากนิสิตหนึ่งคนจะมีรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิตได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น

 

 

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation