ขอให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://assess.buu.ac.th/new/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 


wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation