ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (7)

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 1

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

"ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 1

 

        ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ นำหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปรายงานตัวที่งานการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ในเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560


        1. บัตรประจำตัวนิสิต พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดรายชื่อคลิกที่นี่

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2559"

 

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา

"มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2559"


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

       ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือ สถานศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้

1) สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี

2) ฐานะยากจน

3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป

4) มีความประพฤติเรียบร้ อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

6) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง 

โทร. 037261559 ต่อ 1116

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา

"มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และ
ใบสมัครได้ตามไฟล์บนหน้าเว็บนี้

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2560

อ่านคุณสมบัติ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

คลิก>>>ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

 

poster-pr

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "ทุน ศิริชัย แจ้งกรณ์"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "ทุน ศิริชัย แจ้งกรณ์"

ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

**ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

งานกิจการนิสิตชั้น 1 อาคารเทียนทอง

ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕๙

สอบถามเพิ่มเติมโทร 037 261559 ต่อ 1116

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

 

ข่าวทุนการศึกษา รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 250 ทุน

ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา
รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 250 ทุน
ส่งคืนใบสมัครภายในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ งานกิจการนิสิจ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง
โทร. 037261559 ต่อ 1116

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์"

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา

"ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์"

 

คลิกเอกสารที่นี่

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation