ประกวดราคา

ประกวดราคา (9)

ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชุดโปรแกรม Creative Cloud จำนวน ๑๐ ไลเซ็นซ์

ประกาศ

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่อง จัดซื้อชุดโปรแกรม Creative Cloud จำนวน ๑๐ ไลเซ็นซ์

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ติดต่อ คุณยุวดี ศัตรูคร้าม โทร. 037 261 559 ต่อ 1107

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดเอกสาร ขอบเขตของงาน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037 261 559 ต่อ 1107

คุณยุวดี  ศัตรูคร้าม นักวิชาการพัสดุ

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื่้นที่ จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื่้นที่ จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป


ประกาศเชาพนท จำหนายอาหาร 01

 

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่!!

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อศาลาที่นั่งม้าคู่

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการ ซื้อศาลาที่นั่งม้าคู่ หลังคาปั้นหยา 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ศาลาหกเหลี่ยม หลังคา 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง

 


banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation