ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม (24)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

อบรมเห็ดฟรี !!!!

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม. บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดการอบรมเพาะเห็ด "ฟรี " ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 พ.ค. 2560 ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการอบรมจะมีการสอนตั้งแต่การแยกเชื้อเห็ด ผลิตหัวเชื้อเห็ด อัดก้อน ลงเชื้อ เปิดดอก ตลอดจนการแปรรูปเห็ด ปีนี้การอบรบเป็น เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น!!

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 
อ. นิรามัย โทร. 0831477567, 0880243168 
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอบคุณค่ะ

 

ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2

สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อบรมในวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-102222 ต่อ 7535 หรือ 087-3574991 (ในวันเวลาราชการ)

minitab2

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรม แบ่งเป็น สามสาขาคือ

(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ข) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่นการ การผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษ การลดของเสียให้น้อยที่สุด

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ค) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมดเขตรับผลงาน  24 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ word / pdf

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด

แผ่นพับสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

            ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์เเวร์ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "Software Technology for Innovation" ในวันพุธที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเเรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยแบบใหม่ๆ 

          ลงทะเบียนได้ที่ http://jcsse2017.wu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 0 7567 2206 -7, 0 756 2451, 0897102651, 0881864944 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

           ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญร่วมโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมจรัล ฉกรรจ์เเดง อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิกที่นี่

 

banner1 02

Page 1 of 2

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation