ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม (21)

 

ขอเชิญสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab" รุ่นที่ 2

สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อบรมในวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-102222 ต่อ 7535 หรือ 087-3574991 (ในวันเวลาราชการ)

minitab2

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรม แบ่งเป็น สามสาขาคือ

(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ข) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่นการ การผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษ การลดของเสียให้น้อยที่สุด

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ค) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมดเขตรับผลงาน  24 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ word / pdf

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด

แผ่นพับสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

           ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญร่วมโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมจรัล ฉกรรจ์เเดง อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิกที่นี่

 

banner1 02

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬา

เพื่อเข้าร่วมเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาพกลาง

 

> โดยกำหนดการเปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
> สามารถติดต่อเข้าร่วมการคัดเลือกกับผู้ประสานงาน นายศราวุฒิ อารีราษฎร 
> หมายเลขโทรศัพท์ 038-102443

>โดยมีคุณสมบัติ เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ หรือกีฬาเเห่งชาติ และชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวเเทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

contence

 

ขอเชิญร่วมงานครงการ วิ่ง ๙ กันยาฯ สถาปนาวิทยาเขตสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 


9 september run 2559

 

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิกที่นี่

 

 

 

โครงการ “ทำบุญครบรอบ ๑๙ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา”

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศานิตย์  นาคสุขศรี อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ทำบญ 09 กนยา

 

>>ดาวน์โหลดกำหนดการคลิกที่นี่ !!!<<

 

 

 

Page 1 of 2

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation