>> โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

 

อธิการบดี

 
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

00anak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

27tanatin

ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

 

ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

1k ภทรภร

นางภัทรภร ธรรมมะ
ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานแผนและทรัพย์สิน กลุ่มงานจัดการศึกษา

กลุ่มงานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานอาคารสถานที่
16chonlada

3.K jurirat

2k sukanya 4jariya 19kpongsakorn
งานสารบรรณ
นางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1101

งานการเงินและทรพัย์สิน
นางสาวจุไรรัตน์ พยัฆศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1105 

งานวิชาการ, บริการวิชาการ
และวิจัย งานประกันคุณภาพ
นางสุกัญญา ผิวนวล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1004

งานวิทยบริการ
นางจริยา ธรรมธัญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1005

งานอาคารสถานที่
นายพงศกร จำนงค์ศร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1117

12pattida 14nussaree 13chanaporn 5 oratai 26tongin

งานฝึกอบรม, งานทรัพยากรบุคคล
นางสาวพัฑฒิดา คะวิลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.1104

งานการเงินและทรพัย์สิน
นางนุสสรี อุปรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1107

งานกิจการนิสิต
นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1116

งานวิทยบริการ
นางสาวอรทัย บันลือ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1005

พนักงานขับรถ
นายทองอินทร์ จันทร์มี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1117

18wipawadee 8yuwadee   

9nattaporn

24wattana

งานประชาสัมพันธ์
นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1000

งานพัสดุ
นางยุวดี ศัตรูคร้าม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1109

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนัฐพล เจริญศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1999, 1111

พนักงานขับรถ
นายวัฒนา มะโนน้อม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1117

  6 eakapon   20 yutaporn 21Rpichert
 

งานนโยบายและเเผน
นายเอกพล มูลม้าย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1003

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยุทธพร ตาลเยื้อน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1112

พนักงานขับรถ
นายอภิเชษฐ ตะเภาพงษ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 1117

 

 

กลุ่มงานอาคารสถานที่

 

23vinai 25kovit 10sanwarit 17onta 15kamon

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
นายวินัย สุพรรณา 

ผู้ช่วยปฎิบัติงานช่าง,คนงาน
นายโกวิท สำราญนิตย์

คนงาน
นายศรรวริศ เกษกุล

คนงาน
นายอ่อนตา หมื่นยศ

คนงาน
นายกมล เจริญวัฒน์

11oussavin 7jaran 22vilaiwan    

คนงาน
นายอัศวิน กองพา

นักการภารโรง
นางจรัญ ธงชนะ

นักการภารโรง
นางวิไลวรรณ ชูชื่น

 
 

 

wipa

นางสาววิภาวดี ประเสริฐศรี

นักประชาสัมพันธ์

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

banner bottom

logobuusk13

 

"มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน"
Future of the Nation