รับสมัครเข้าศึกษา
รับสมัครงาน
ข่าวนิสิต/หอพัก/ทุนการศึกษา/รด.
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ประกวดราคา
จดหมายข่าว
รับสมัครเข้าศึกษา
รับสมัครงาน
ข่าวนิสิต/หอพัก/ทุนการศึกษา/รด.
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ประกวดราคา
จดหมายข่าว

122-62
121-62
120-62

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

– สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

– สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการ
Share Button

10062total visits,344visits today