Home New

ประกาศ

รับสมัครเรียน
เรื่องเด่น

📣📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว📣📣 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง(อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนิสิต
สื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Website Burapha University
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

111450total visits,541visits today