>>ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเข […]