ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพูดคุยหารือ กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถึงความร่วมมือในด้านการศึกษา เรื่องระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ STEM Education

    วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพูดคุยหารือ กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
นำโดย  อาจารย์ธนพร  คำวรรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.ประทีป  อูปแก้ว  รักษาการคณะบดีเทคโนโลยีการเกษตร,  ดร.ศิริประภา  แจ้งกรณ์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
และดร.ภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ถึงความร่วมมือในด้านการศึกษา เรื่องระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การนำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม และการฝึกอาชีพของผู้เรียน มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด และการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ STEM Education ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ และความร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาตคตต่อไป

230total visits,1visits today

Posted in ข่าวสื่อสารองค์กรวิทยาเขตสระแก้ว.