คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมหารือ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อเตรียมพร้อมในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมในการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในด้านการศึกษา เรื่องยกระดับคะแนนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว การสร้างโรงเรียนต้นแบบ การส่งเสริมทุนการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น และการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ STEM Education ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะนอกจากนี้จะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในด้านการสาธารณสุข และด้านการเกษตร ในอนาคตต่อไป

160total visits,1visits today