– มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 : Portfolio ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 27 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 รอบPortfolio⏰ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 27 พ.ย. 2566 เข้าระบบที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas67-1.html

รับสมัครนิสิตปริญญาตรีทั้งภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคเทียบโอน(เรียนเสาร์-อาทิตย์) http://regservice.buu.ac.th

 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่

https://student.mytcas.com

http://regservice.buu.ac.th

1.เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

🎓 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

🎓 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (บธ.บ.)

🎓 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (วท.บ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🎓👩‍🎓

👉 ภาคปกติ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

👉 ภาคเทียบโอน วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Inbox Facebook: https://www.facebook.com/scisosakaeo

ดูรายละเอียดสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

………………………………………………………………………………….
2.เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)

– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช

– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์

  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🎓👩‍🎓

👉 ภาคปกติ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

👉 ภาคเทียบโอน วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:

-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)

☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)

-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)

นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้

👉  4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

👉  6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)

#TCAS1 #Buusk

#มหาวิทยาลัยบูรพา


ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
TCAS รอบ 1 : Portfolio
 
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน
         โดยผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองเปอร์เซ็นไทล์จากโรงเรียน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ PRE BUU (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
         (โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
          และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(ส่งแฟ้มสะสมผลงานแบบเย็บมุม มายังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
 (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.           แสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ วมว. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         โครงการช้างเผือก  คณะวิทยาศาสตร์
 (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         วิทยาเขตสระแก้ว 
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ และมีสอบปฏิบัติ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา
         เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
          คณะเภสัชศาสตร์ 
(สำหรับผู้สมัครที่เป็นบุตรของร้านขายยาแผนปัจจุบัน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน
        
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

674total visits,2visits today