หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2560

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

Share Button

1480total visits,3visits today