หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ พ.ศ. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2561

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

14918total visits,7visits today