หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2561

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

11373total visits,21visits today