หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

37207total visits,1visits today