หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

19335total visits,4visits today