– ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
๑.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ ๒๔ ม.ค. ๖๒ ]
๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๐  [ ๒๕ พ.ค. ๖๐ ]
๓.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๙  [ ๒๑ พ.ย. ๕๙ ]
๔.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘ [ ๖ พ.ค. ๕๘ ]
๕.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘  [ ๙ ก.พ. ๕๘ ]
๖.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๓ ธ.ค. ๕๗ ]
๗.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ [ ๒ ต.ค. ๕๗ ]
๘.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๒ ต.ค. ๕๗ ]
๙.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ [ ๒๐ มี.ค. ๕๗ ]
๑o.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ [ ๒ ม.ค. ๕๗ ]
๑๑.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ [ ๒ ม.ค. ๕๗ ]
๑๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ [ ๘ ต.ค. ๕๖ ]
๑๓.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๔.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๕.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๖.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๗.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๘.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๑๙.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒o.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒๑.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒๓.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒๔.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
๒๕.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๑ มิ.ย. ๕๕ ]
๒๖.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๗ ส.ค. ๕๕ ]
๒๗.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๒๔ ต.ค. ๕๕ ]
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
๑.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ ๑๐ ก.ค. ๖๒ ]
๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ [ ๑๐ ก.ค. ๖๒ ]
๓.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ]
๔.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ [ ๑๓ ก.พ. ๕๖ ]
๕.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ.๒๕๕๑ [ ๑๑ ธ.ค. ๕๕ ]
๖.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕ [ ๑๗ ก.ค. ๕๕ ]
๗.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ๒๕ พ.ค. ๕๕ ]
๘.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ [ ๒๕ พ.ค. ๕๕ ]
๙.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒ [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
๑o.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๑.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๓.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๔.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๕.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๖.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๕ [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
๑๗.    ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๘.    ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๙.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๒o.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๒๑.    รายละเอียดวิธีปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ ๙ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๒๒.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ระเบียบ
๑.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ [ ๑๑ ก.ค. ๖๑ ]
๒.    ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ [ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ]
๓.    ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ๒๓ มี.ค. ๕๘ ]
๔.    ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) [ ๓๐ ส.ค. ๕๕ ]
๕.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ [ ๒๑ พ.ค. ๕๕ ]
๖.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
๗.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
๘.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
๙.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
๑o.    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล พ.ศ.๒๕๕๒ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๑.    ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๒.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๓.    ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๑๔.    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๔ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  หลักเกณฑ์ต่างๆ
๑.    ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๒.    หนังสือที่ ๖๖๐๐/ว๐๘๓๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๓.    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
๔.    หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]

3715total visits,4visits today