เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขยายหน่วยการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มายังจังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ในขณะนั้น)

พ.ศ. 2540

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงโคกป่าเพ็ก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว บนเนื้อที่ประมาณ 1,369 ไร่

ปัจจุบัน

          ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว” เป็น “วิทยาเขตสระแก้ว”ประกอบด้วย 3 คณะ และ 1 กอง ได้แก่
                1. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 6 สาขาวิชา
                2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1 สาขาวิชา    
                3. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 1 สาขาวิชา
และ
                >>กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว สำนักงานอธิการบดี  ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของทั้ง 3 คณะ

6486total visits,1visits today