ถาม/ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ตอบ  สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. ใบสมัคร โครงการ หรือ ประเภทการรับสมัครต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

7. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ธนาณัติ จำนวน ๕๐๐ บาท โดยสั่งจ่ายในนามของ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขที่ 254 หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน โทร. 037261559 ต่อ 1004

หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ตอบ  สามารถดูค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิกLink

สอบถามเพิ่มเติมโทร. งานวิชาการ 037261559 ต่อ 1004

ตอบ หลักสูตรที่เปิดสอนสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คลิกLink

ตอบ ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ  หากมีข้อมูลประวัติส่วนที่ต้องการนำเสนอสามารถนำมาด้วยได้

ตอบ  ได้ ในปริญญาตรี ภาคปกติ คุณสมบัติที่รับคือ วุฒิที่รับคือ ม.6  ปวช.  หรือเทียบเท่า

สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ โทร. 037261559 ต่อ 1004

ตอบ จะสามารถจองหอพักภายในวิทยาเขตสระแก้ว ในวันรายงานตัว นั่นหมายถึงท่านมีรหัสนิสิตแล้ว ก็จะสามารถจองหอพักได้

สอบถามงานหอพัก โทร. 037261559 ต่อ 1116

ตอบ บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและรายงานตัวออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว แสดงว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ได้ แต่สามารถเข้าสอบ GAT/PAT ได้ หรือสมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงจากสถาบันอื่นๆ ได้ แต่หากประสงค์จะนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ต้องมาทำเรื่องลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน และไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวคืนได้

เนื่องจากนิสิตหนึ่งคนจะมีรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิตได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น

คำถามทั่วไป

ตอบ  สามารถตรวจสอบการแต่งกาย ได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้ที่ Link

ตอบ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จะจัดจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย ชุดนักศึกษาพิธีการในวันปฐมนิเทศ หรือ สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการ (บางเเสน) 

ตอบ จะสามารถจองหอพักภายในวิทยาเขตสระแก้ว ในวันรายงานตัว นั่นหมายถึงท่านมีรหัสนิสิตแล้ว ก็จะสามารถจองหอพักได้

สอบถามงานหอพัก โทร. 037261559 ต่อ 1116

ตอบ  1. สามารถสอบถามได้โดยตรงที่งานกิจการนิสิต โทร. 037261559 ต่อ 1116 (คุณชนาภรณ์ แตงหมี) 

 2. สอบถามเบื้องต้นหรือติดตามข่าวสารได้ที่ เเฟนเพจ facebook คลิกLink

ตอบ  นิสิตสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองอัตโนมัติได้ที่ คลิกLink

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โดยตรง โทร. 037261559 ต่อ 1111, 1212 , 1112

Share Button

1673total visits,1visits today

Posted in Homepage.