ถาม/ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ตอบ  สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. ใบสมัคร โครงการ หรือ ประเภทการรับสมัครต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

7. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ธนาณัติ จำนวน ๕๐๐ บาท โดยสั่งจ่ายในนามของ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขที่ 254 หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน โทร. 037-261802 ต่อ 1004

หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ตอบ  สามารถดูค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิกLink

สอบถามเพิ่มเติมโทร. งานวิชาการ 037-261802 ต่อ 1004

ตอบ หลักสูตรที่เปิดสอนสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คลิกLink

ตอบ ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ  หากมีข้อมูลประวัติส่วนที่ต้องการนำเสนอสามารถนำมาด้วยได้

ตอบ  ได้ ในปริญญาตรี ภาคปกติ คุณสมบัติที่รับคือ วุฒิที่รับคือ ม.6  ปวช.  หรือเทียบเท่า

สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ โทร. 037-261802 ต่อ 1004

ตอบ จะสามารถจองหอพักภายในวิทยาเขตสระแก้ว ในวันรายงานตัว นั่นหมายถึงท่านมีรหัสนิสิตแล้ว ก็จะสามารถจองหอพักได้

สอบถามงานหอพัก โทร. 037-261802 ต่อ 1102 งานกิจการนิสิต

ตอบ บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและรายงานตัวออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว แสดงว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ได้ แต่สามารถเข้าสอบ GAT/PAT ได้ หรือสมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงจากสถาบันอื่นๆ ได้ แต่หากประสงค์จะนำคะแนน GAT/PAT ไปสอบคัดเลือก Admission ต้องมาทำเรื่องลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน และไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวคืนได้

เนื่องจากนิสิตหนึ่งคนจะมีรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิตได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น

คำถามทั่วไป

ตอบ  สามารถตรวจสอบการแต่งกาย ได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้ที่ Link

ตอบ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จะจัดจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย ชุดนักศึกษาพิธีการในวันปฐมนิเทศ หรือ สามารถซื้อตามประกาศวันจัดจำหน่ายได้ที่วิทยาเขตสระแก้ว

ตอบ จะสามารถจองหอพักภายในวิทยาเขตสระแก้ว ในวันรายงานตัว นั่นหมายถึงท่านมีรหัสนิสิตแล้ว ก็จะสามารถจองหอพักได้

สอบถามงานหอพัก โทร. 037-261802 ต่อ 1102 งานกิจการนิสิต

ตอบ  1. สามารถสอบถามได้โดยตรงที่งานกิจการนิสิต โทร. 037-261802 ต่อ 1102 (คุณชนาภรณ์ แตงหมี) 

 2. สอบถามเบื้องต้นหรือติดตามข่าวสารได้ที่ เเฟนเพจ facebook คลิกLink

ตอบ  นิสิตสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองอัตโนมัติได้ที่ คลิกLink

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โดยตรง โทร. 037-261802 ต่อ 1111, 1112

8579total visits,1visits today