ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

     ระบบส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่บบนเว็บไซต์มหาวิทยาลับบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  <เข้าสู่ระบบ>
คู่มือการใช้งาน <Download>
เงื่อนไขการใช้งาน
– ผู้ส่งข้อมูลได้จะต้องใช้ อีเมล์ ภายใต้โดเมน @go.buu.ac.th เท่านั้น 
– ข้อมูลข้างต้นจะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอล 
– ผู้ส่งข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 
– กรุณาส่งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ต้องการให้เผยแพร่
– จำนวนไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ และขนาดแต่ละไฟล์ ไม่เกิน 100 MB

 

7197total visits,3visits today