ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ถนนสุวรรณศร หมู่ 4
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
 
เบอร์โทร : 037-261-802, 037-261-559-60
แฟกซ์ : 037-261-801
 • 1000 ประชาสัมพันธ์
 • 1001 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
 • 1119 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
 • 1002 ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
 • 1003 งานนโยบายและแผน
 • 1004 งานวิชาการ/รับสมัครเข้าศึกษา
 • 1005 งานห้องสมุด
 • 1101 งานสารบรรณ
 • 1104 งานบุคลากร
 • 1105 งานการเงินและบัญชี
 • 1109 งานพัสดุ
 • 1111 งานโสต/คอมพิวเตอร์
 • 1116 งานกิจการนิสิต
 • 1117 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • 2001 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 3000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4
หมายเหตุ
♦ โทรภายในวิทยาเขตสระแก้วสามารถกดหมายเลขได้เลย
♦ วข.สระแก้ว โทรไป  ม.บูรพา (บางเเสน) กด 80
♦ วข.สระแก้ว โทรไป วข.จันทบุรี กด 81
♦ ม.บูรพา (บางเเสน) , วข. จันทบุรี โทรมา วข. สระแก้ว กด 82

8532total visits,1visits today