ชีวิตในรั้วเทา-ทอง

ชีวิตในรั้วเทา-ทอง

บริการสำหรับนิสิต

งานวิชาการ อาคารเทียนทอง ชั้น 1 สำนักงาน (พี่อ้อม – นางสุกัญญา ผิวนวล นักวิชาการศึกษา)

 • ระบบบริการการศึกษา https://reg.buu.ac.th/ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนิสิต เป็นระบบที่นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของตนเองทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกรด ฯลฯ  โดยนิสิตสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp
 • แบบฟอร์มต่างๆ งานวิชาการ https://reg.buu.ac.th/registrar/downloadform.asp

งานกิจการนิสิต อาคารเทียนทอง ชั้น 1 สำนักงาน (พี่เมษ์ – นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี นักวิชาการศึกษา)

 • เว็บไซต์กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา http://affairs.buu.ac.th/
 • บริการเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) ทุนการศึกษา ประกันอุบัติเหตุ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร(รด.) การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) การต่อวีซ่านิสิตต่างชาติ งานวินัยและพัฒนานิสิต การจัดกิจกรรมนิสิต และงานหอพักนิสิต
 • แบบฟอร์มต่างๆ งานกิจการนิสิต https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/affairsform

งานคอมพิวเตอร์ อาคารเทียนทอง ชั้น 1 (พี่ต่อ – นายนัฐพล เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 • บริการอีเมล์ http://email.buu.ac.th/
 • บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา https://myid.buu.ac.th ระบบกู้คืนรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือตรวจสอบวันหมดอายุ รวมถึงกรณีรหัสผ่านหมดอายุแต่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยน ก็สามารถทำการกู้คืนรหัสผ่านได้
 • บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi-BUUSK) –>วิธีการเข้าใช้งาน
 • บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมนิสิต (แบบฟอร์ม การยืม-คืนวัสดุครุภัณฑ์)
 • บริการคีย์การ์ดหอพัก ขอใหม่ สูญหาย หรือกรณีชำรุดใช้งานไม่ได้

งานห้องสมุด อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ชั้น 2 (พี่เหมียว – นางจริยา ธรรมธัญ บรรณารักษ์ ,พี่นกฮูก – นางสาวอรทัย บันลือ บรรณารักษ์)

 • บริการยืม คืน หนังสือ วารสาร นิตยสาร และสื่อ CD ประกอบการเรียนการสอน
 • การยืมระหว่างห้องสมุด (บางแสน)
 • บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • บริการช่วยการค้นคว้า

งานอาคารสถานที่ อาคารเทียนทอง ชั้น 1 สำนักงาน (พี่ไอซ์ – นายพงศกร จำนงค์ศร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , พี่มุ่ย – นายวินัย สุพรรณา ผู้ปฏิบัติงานช่าง)

งานการเงิน อาคารเทียนทอง ชั้น 1 สำนักงาน (พี่หยก – นางสาวสโรชา ฉายลักษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี)

 • บริการรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพัก
 • บริการเกี่ยวกับงานงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของนิสิต

บริการจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ อาคารเทียนทอง ชั้น 1 ห้องไปรษณีย์ 

 • นิสิตสามารถใช้ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์ภัณฑ์ได้
 • ติดต่อขอรับไปรษณีย์ภัณฑ์ได้เวลา 15.30-16.30 ทุกวันทำการ

การแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกระเบียบ

                  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 230 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดสระแก้วได้อย่างสะดวกหลายวิธี ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ
 >โดยรถไฟ   
                    การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระแก้วทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5-4.5 ชั่วโมง  สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 
>โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ เส้นทาง ได้แก่
                เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวา เข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วแยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 3 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ถึงอำเภอกบินทร์บุรี แยกขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
                เส้นทางที่ 4 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้แยกขวาไปตามทางหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว

Share Button

3222total visits,11visits today