ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

ปรัชญา

"สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สร้างองค์ความรู้และบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล สู่สังคมอุดมปัญญา"

คำขวัญ

"สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ" ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล
3. บริการวิชาการสู่สังคม  ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง
4. ส่งเสริม  สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้ 

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1

เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง งกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้นวงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า“สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

แบบที่ 2

เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙”อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้นวงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY”

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา – ทอง

 

สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา

 

ทอง หมายถึง คุณธรรม

 

สีเทา – ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปร ด้วยสติปัญญา

และมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

  • ต้นมะพร้าว

4044total visits,1visits today