– TCAS รอบที่1 : Portfolio

สมัครเรียน https://e-admission.buu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th


ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์
จากโรงเรียน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
         (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีศรีระยอง)
(ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
(ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว 
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)

 

4119total visits,1visits today