– เลื่อนกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการพบจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อ 5.1 ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงพิจารณาให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน (ยังไม่เปิดให้เข้าพักในหอพัก)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จะประกาศกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ให้นิสิตทราบอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

1082total visits,3visits today