คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  รองศาสตร์จารย์ ดร.ธนัฏฐ์ตฤบูนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร  และดร.ภัทรภร ธรรมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และคณะ เข้าพบ นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว รวมถึงความร่วมมือต่างๆทางวิชาการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

51total visits,1visits today