มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เดินหน้ายกระดับ “ความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.กมลวรรณ พรมเทศ และดร.อมรชัย ใจยงค์ คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร. สิรินารี เงินเจริญผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ นักวิจัยให้การต้อนรับการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1.ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (1405) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ผลมาตย์ ผู้ดูแล/รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ 2.ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (203) และ 3.ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (303-1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม ผู้ดูแล/รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการประเมินในภาพรวม และรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
.
โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ยังได้เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นศูนย์สำหรับศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจประกอบอาชีพ
.
เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย นางกฤษณา เกิดบุญส่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย และแนวทางการสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถผลิงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องอาหารชั้น 4 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 
.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

343total visits,1visits today