>>ประกาศงานกิจการนิสิต กำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสร อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีกา อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้า อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษา ปีการศ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทห อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>> ประกาศกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง

ประกาศกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

>>ประกาศกำหนดเปิดหอพักและรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชาย และนิสิตหญิง ภาคต้นปีการศึกษา 2561

  ประกาศกำหนดเปิดหอพักและรายงานตัวเ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศการปิดหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศการปิดหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึ อ่านเพิ่มเติม

Share Button

ประกาศการรับเงินคงค่าบริการหอพักนิสิตชาย – หญิงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศการรับเงินคงค่าบริการหอพักนิสิตชาย อ่านเพิ่มเติม

Share Button