– ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูล URL เพื่อ Download คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูล URL เพื่อ Download คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ซึ่ง ▶ คู่มือการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  ประกอบด้วย

 ¯  สารจากอธิการบดี
 ¯  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
¯  ปฏิทินการศึกษา
¯  ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
¯  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
¯  การศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
¯  ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
¯  กองกิจการนิสิต
¯  บริการของสำนักหอสมุด

สามารถ Download คู่มือการศึกษา นิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คือ http://service.buu.ac.th/index.php/ay2566/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

งานกิจการนิสิต/งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

107total visits,2visits today