– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566

ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต

ระดับปริญญาตรี  สถาบันภาษาจึงได้วางแผนดำเนินการจัดการ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และกำหนดจัดสอบ

ให้แก่นิสิตรหัส 63 ,64, 65 และ 66 ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 210 คน

และนิสิต 63 ,64, 65 และ 66 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 34 คน

ในวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566

.

โดยจะเปิดให้นิสิตลงทะเบียนสอบ BUU-CET U ในระบบ exitexam.buu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

นิสิตสามารถอ่านข้อมูลการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ.pdf

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำ

743total visits,1visits today