– รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๗๐๖-๒๕๕๒
      วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๙๖-๒๕๕๖
      วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ website http://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ E-mail: patthida@buu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่งานบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๒๕๔ หมู่ ๔  ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๑๕๕๙ ต่อ ๑๑๐๔ ในวันและเวลาทำการ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๙๒๔๕๙๒๒
ประกาศรับสมัคร คลิก 
ใบสมัคร คลิก

1132total visits,2visits today