– ประกาศองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ อมบ.สก. 075/2564 เรื่องกำหนดการจัดตั้งหรือต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ประกาศ กำหนด
7

880total visits,1visits today