ผู้บริหาร ม.บูรพา…ผนึกกำลัง…ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษา ในโครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล”

👉 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร, ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยบูรพา (อบรมทั้งในที่ตั้งและอบรมผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
👉 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรในโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “นโยบายวิชาการ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต”
👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของ ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งเป็นระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา
👉 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล เพื่อพัฒนาทักษะ (Re-skill/ Up-skill) ดังนั้นการจัดโครงการอบรมฯดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสะสมในระบบคลังหน่วยกิต อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานได้จริงในงานประจำอีกด้วย

500total visits,2visits today