ข่าวนิสิต(ทั้งหมด)

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0005/2564 กําหนดสถานที่ ศูนย์อํานวยการการเลือกตั้ง และนับผลคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

846total visits,3visits today

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0004/2564 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

846total visits,3visits today

846total visits,3visits today