ข่าวนิสิต(ทั้งหมด)

– ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำลังโหลด… 1070total […]

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0005/2564 กําหนดสถานที่ ศูนย์อํานวยการการเลือกตั้ง และนับผลคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

1070total visits,1visits today

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0004/2564 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

1070total visits,1visits today

1070total visits,1visits today