– เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิซา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิซา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในโครงการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนักศึกษา
.
นิสิตสามารถตอบแบบสำรวจในรูปแบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code ด้านล่างหรือ ทาง https://survey.alchemer.eu/s3/90550397/MHESI-Survey-V1ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและพัฒนาทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
.
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ Times Higher Educationจัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) เพื่อทราบ มุมมองเกี่ยวกับความยั่งยืนและการศึกษาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดย สป.อว.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและพัฒนาทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของประเทศไทยต่อไป
.
ขอบคุณทุกความรวมมือ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
งานกิจการนิสิต / งานประชาสัมพันธ์
 

334total visits,2visits today