ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ” ส.ทร.

กองทัพเรือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ” ส.ทร. ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และของที่ระลึก

ข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน
     1. ภาพ Logo ต้องสื่อความหมายว่า กองทัพเรือมีกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นสื่อหลักด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.voiceofnavy.com
     2. จะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
     3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือจากแหล่งใดๆ
     4. ผลงานจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่สร้างความแตกแยก
     5. ผลงานประกวดที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ของกิจการฯ
     6. กิจการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น เพื่อให้ใช้งานได้จริง
     7. ในระหว่างการส่งผลงานเข้าประกวด ห้ามส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดกับที่อื่น
     8. เมื่อย่อหรือขยายแล้ว ยังคงมีความสวยงาม

กำหนดระยะเวลา

     >>ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560 ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
กิจการกระจายเสียงทหารเรือ พระราชวังเดิม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์”

     >>ประกาศผล สิงหาคม 2560

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
     1. การสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ และแนวคิดการออกแบบ
     2. มีความสวยงาม ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
     3. สามารถจดจำได้ง่าย และดึงดูดความสนใจ
     หมายเหตุ
     ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

     >>ชนะเลิศ ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

     >>ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด จะได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึก (ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 50,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม
     โทร 0 2475 7660, 0 2475 7664

 

File attachments: 

1329total visits,1visits today