กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้”

กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้”

                   เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้า เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ลดความสูญเสีย ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรบุคคลของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและร่วมมือในการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “โรคทางจิตเวช ทั่วไปและภาวะซึมเศร้า แนวทางการช่วยเหลือและส่งต่อ” โดยคุณเทอดพงษ์ บุญสร้าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การจัดนิทรรศการ “Depression…Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” และมีการตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมนครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นงนุช ศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล ฉกรรจ์แดง ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

Share Button

520total visits,1visits today

Posted in ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ.