การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

          นิสิตที่ได้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการดังนี้

          ข้อ ๑. ให้นิสิตบันทึกคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของภาคเรียนที่ ๒ ทางเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม .ศ. ๒๕๖๑ พร้อมพิมพ์คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน

          ข้อ ๒. ให้นิสิตเข้าระบบทะเบียนและสถิติ http://reg.buu.ac.th/ พร้อมพิมพ์ ใบภาระค่าใช้จ่ายทุนเลือกภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          ข้อ ๓. ให้นิสิตบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนปัจจุบัน พร้อมพิมพ์ ใบบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง จากเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/

          ข้อ ๔. ให้นิสิตสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

          ข้อ ๕. ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ตามข้อ ๑ – ๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง (สามารถฝากส่งได้)

      ข้อ ๖. ให้นิสิตที่ดำเนินการตามข้อ ๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง (นิสิตต้องมาลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง)

หมายเหตุ หากนิสิตท่านใดไม่ดำเนินการตามประกาศที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    

ดาวน์โหลด ประกาศงานกิจการนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว

เรื่อง การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

669total visits,1visits today