>> ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ๑. ชื่อโครงการ : เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ Dowload

Share Button

16total visits,1visits today