ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิสิตที่ได้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการดังนี้

>ข้อ 1. ให้นิสิตบันทึกคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของภาคเรียนที่ 2 ทางเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมพิมพ์คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ
>ข้อ 2. ให้นิสิตเข้าระบบทะเบียนและสถิติ http://reg.buu.ac.th/ พร้อมพิมพ์ ใบภาระค่าใช้จ่ายทุนเลือกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ฉบับ
>ข้อ 3. ให้นิสิตบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนปัจจุบัน พร้อมพิมพ์ ใบบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง จากเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/
จำนวน 2 ฉบับ
>ข้อ 4. ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ตามข้อ 1 – 3 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องงานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง (สามารถฝากส่งได้) หลังจากดำเนินการส่งเรียบร้อย นิสิตดำเนินการจองคิวเพื่อเข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ในวันที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น.
ข้อ 5. ให้นิสิตที่ดำเนินการตามข้อ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตามช่วงเวลาที่ลงชื่อจองไว้เท่านั้น) ณ ห้องเรียน 201 ชั้น 2 อาคารเทียนทอง (นิสิตต้องมาลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง) โดยให้นิสิตเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ มาในวันลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน (ยังไม่ต้องรับรองสำเนา)

หมายเหตุ หากนิสิตท่านใดไม่ดำเนินการตามประกาศที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

**ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 นะจ๊ะ

**วิธีการบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถดูได้จาก https://drive.google.com/open?id=0B7BbY-MmixhCVXRoX1JBVmhVZVE

536total visits,1visits today