โครงการอบรมการจัดประชุมการใช้งานด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การจัดการความรู้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว (KM DAY)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว จัดโครงการอบรมการจัดประชุมการใช้งานด้วยระบบ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การจัดการความรู้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว (KM DAY) โดยวิทยากร ดร.ภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว บรรยายหัวข้อการจัดประชุมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และการจัดทำวาระการประชุม รายงาน การประชุม ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการจัดทำลิงค์การประชุม วิทยากรบรรยาย โดย นายนัฐพล เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายเอกพล มูลม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

686total visits,2visits today