มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

   เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานฯ และคณะกรรมสภาฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุม
    ในการนี้มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, ดร.จักรพันธ์ นาน่วม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, ดร.ภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และทีมบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแผนนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T มามอบให้คณะกรรมการสภาฯ สำหรับมติการประชุมติดตามได้จากแถลงผลการประชุมของโฆษกสภาฯ ในโอกาสต่อไป

888total visits,1visits today